پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

 

به اعدادی که عدد داده شده بر آنها بخش پذیر باشد شمارنده های (مقسوم علیه های) آن عدد گفته می شود. 

به شمارنده هایی که در هر دو عدد مشترک باشد شمارنده های مشترک دو عدد گفته می شود.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.